top of page

Tystebau

planet and stars.png

Ysgol Pen Y Pil yn myfyrio gyda Cwmwl Clyd...

Ysgol Bro Eirwg yn myfyrio gyda Cwmwl Clyd...

"Gwych i gael adnoddau yn yr iaith Gymraeg pan fod Iechyd a Lles yn rhan mor fawr o'r cwricwlwm. Roedd y myfyrdodau yn hawdd i'w defnyddio".
Ms Rhian Roberts, Ysgol Mynydd Bychan

“They engaged extremely well, quickly becoming comfortable with the process and allowing themselves to let go of self-consciousness and anxieties” Miss N. Giant, Founder Full Circle Education

“Roedd defnyddio Cwmwl Clyd ar ddechrau gwersi yn helpu gosod awyrgylch heddychlon o fewn y wers, roedd y disgyblion yn dawelach ac yn fwy amyneddgar.

Roeddwn i'n teimlo bod y myfyrdod wedi helpu'r disgyblion i ffocysu ar eu gwaith yn fwy." Josh Williams - Defnyddiwr Cwmwl Clyd

“Fel rhywun sydd newydd ddarganfod meddwlgarwch a myfyrdodi mae fy mhrofiadau gyda Cwmwl Clyd wedi bod yn agoriad llygad. Mae defnyddio’r wefan yn hynod ddidrafferth sy’n sicrhau fod y profiad yn esmwyth a llyfn o’r cychwyn. Mae’r myfyrdodau cywrain yn agored i bawb, sy’n galluogi  disgyblion a staff i ymlacio ac adfywiogi, i orchfygu blinder negyddol ac i fwrw ymlaen gyda’r dydd yn bositif a gyda meddwl tawel. Roedd Cwmwl Clyd fel ffynnon ymlacio, hafan y medrwn ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion a’r staff beth bynnag oedd eu hanghenion; i dawelu, i leddfu ac i ysbrydoli. Fe wnaeth y staff a’r disgyblion llwyr gofleidio myfyrdodau Cwmwl Clyd, ac o fy mhrofiad , gwerthfawrogi yn ddirfawr y cyfle cawsant i gael seibiant, i anadlu ac i fod yn y foment. Diolch o galon Cwmwl Clyd.” 

Ms Kathryn Baines - Defnyddiwr Cwmwl Clyd

green%20glasses%20dancing_edited.png
Bro Eirwg.png
Pen Y Pil.png

''Mae ein disgyblion wedi croesawu’r myfyrdodau yn llwyr, sydd yn profi bod angen y math yma o ymarfer yn rheolaidd. Mae Cwmwl Clyd wedi galluogi inni gael amser i ysgafnhau y pwysau sy'n medru dod o fywyd pob dydd.'' 

Ms Abigail Davies, Ysgol Y Strade

FIDEO: Gall myfyrdod fod o fudd i staff yr ysgol yn ogystal â disgyblion.

"Dwi'n poeni'n fawr ar hyn o bryd am les staff mewn ysgolion, gan gynnwys penaethiaid"

Prif Weithredwr Cwmwl Clyd, Siwan Reynolds a Pennaeth Ysgol Y Berllan Deg, Mari Phillips

“Yn Ysgol Gynradd Stubbins rydym wedi defnyddio gwefan Cwmwl Clyd ers 2 flynedd. Rydyn ni'n ei ddefnyddio trwy'r ysgol. Mae'n anhygoel gweld pob plentyn yn amrywio o'r Dderbynfa i Flwyddyn 6 yn canolbwyntio ar y sesiynau. Mae'n helpu gyda thawelu'r plant i'w paratoi ar gyfer gwers. Mae hefyd wedi helpu plant ar sail 1-1, pan fydd eu hanghenion personol yn gofyn am ychydig o sylw "ychwanegol". Mae'r wefan yn hawdd ei defnyddio ac erbyn hyn mae'n rhan amhrisiadwy o'n cwricwlwm. Mae ein CRA/PTA wedi talu am ein tanysgrifiad ac maent yn hapus ei fod yn helpu pob plentyn yn yr ysgol.”

Ms Mckennell - Stubbins Primary School

heart_edited_edited.png
wreath_edited_edited.png
wreath_edited.png
meditating girl with features.png
meditating boy with features.png
small star.png

Beth mae disgyblion yn meddwl am myfyrdodau Cwmwl Clyd

pupil3.jpeg
pupil1.jpeg
pupil6.jpeg
pupil4.jpeg
pupil2.jpeg
pupil5.jpeg
cloudkid.png
sun1.png
bottom of page